Adatkezelési tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az E4K Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást adjon az Adatkezelő honlapján (www.vadasznimegyek.hu) gyűjtött és a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezeléséről.

vadasznimegyek.hu adatkezelési tájékoztató

AZ E4K Kft. (székhely: 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 19., adószám: 24295602-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-026409.) Telefonszám: +36 30 222 7278. E-mail cím: vadasznimegyek@vadasznimegyek.hu, képviselő: Dálnoki Áron ügyvezető) a továbbiakban: E4K vagy Adatkezelő) elkötelezett a jelen vadasznimegyek.hu weboldal (“Weboldal”) felhasználóinak adatvédelme érdekében és megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a felhasználók Személyes Adatai az alapvető jogok, szabadságok, valamint a személyes méltóság, különösen a bizalmas jelleg tiszteletben tartásával kerüljenek kezelésre.

Az E4K Kft.-nél ennek megfelelően a jelen Adatkezelési Tájékoztatót készítettük el annak érdekében, hogy röviden bemutassuk az Ön részére a Személyes Adatai általunk történő kezelésének módját.

Igényelhetünk a felhasználóktól bizonyos személyes információkat és részleteket a szolgáltatásaink nyújtása érdekében és erre tekintettel el kívánjuk Önnek magyarázni azon eljárásokat és módokat, melyek során a részünkre nyújtott adatokat kezeljük.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató továbbá teljes körű információt nyújt Önnek, annak érdekében, hogy – ahol szükséges – képes legyen világos, tájékozott módon hozzájárulását adni a Személyes Adatai kezeléséhez.

Általában bármely Ön által szolgáltatott vagy általunk bármely a Weboldalon egyéb módon gyűjtött információ, adat az Adatkezelő által kerül kezelésre a 2016/679 Rendelettel (EU) (“GDPR”) összhangban.

Ez többek közt azt jelenti, hogy bármely az Adatkezelő által végzett Személyes Adat kezelésére a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság, adattakarékosság, pontosság, integritás és bizalmas jelleg elvének figyelembevételével kerül sor.

Adatkezelő

A Weboldalon keresztül történő valamennyi Személyes Adat kezelési tevékenység tekintetében Adatkezelőnek az E4K. minősül.

Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni velünk az E4K által végzett adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, írjon a vadasznimegyek@vadasznimegyek.hu email címre.

Milyen információkat gyűjtünk Öntől?

A Weboldal használata során, különösen, ha információkat szolgáltat és fájlokat, hirdetéseket tölt fel a Weboldalra, a Weboldalon lévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, az E4K gyűjthet és kezelhet az Önhöz, mint egyénhez kapcsolódó olyan információkat melyek lehetővé teszik az Ön azonosítását, akár közvetlenül vagy más további információkkal együtt (“Személyes Adatok”). Ezen információk gyűjtésre kerülhetnek az E4K. által abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy információkat szolgáltat a részünkre (pl. amikor a Weboldalon keresztül szolgáltatást kíván értékesíteni, illetve vásárolni, illetve feliratkozik a hírlevélre).

A felhasználók által önként szolgáltatott adatok

Egy felhasználói fióknak a Weboldalon való létrehozása során, Önnek bizonyos Személyes Adatokat, mint például az elérhetőségi adatait (név, e-mail címét, telefonszámát, és lakcímét) a lentebb rögzített célok érdekében meg kell adnia.

A hírlevélre történő feliratkozása során Önnek meg kell adnia az Ön nevét, email címét, telefonszámát.

A weboldalon történő hirdetések kezelése, vásárlások lebonyolítása érdekében szintén bizonyos személyes adatok megadására van szükség, ezek a név, email cím, telefonszám. A weboldalon történő hirdetés feladásának feltétele a regisztráció elvégzése, és a hirdetés megjelenítésével egyidejűleg az Ön által a hirdetéshez megadott személyes adatok ( név, email cím, telefonszám) is közzétételre kerülhetnek a Weboldalon.

Kapcsolatfelvételhez, panaszkezeléshez kapcsolódóan azon adatokat kezeljük, melyeket Ön megad magáról. Panaszkezelés esetén azonban olyan adatok megadására van szükség mellyel az Ön beazonosíthatósága egyértelműen megtörténhet, valamint a panaszhoz kapcsolódóan felmerülő egyéb személyes adatokra.

A weboldal használata során rögzített adatok

A Weboldal működése – mint ahogy az Interneten lévő bármely weblap esetén általános – magában foglalja informatikai rendszerek és szoftver eljárások használatát, melyek a szokásos működésük során a Weboldal felhasználóiról információkat gyűjtenek, melyek továbbítása automatikusan történik, amennyiben Internet kommunikációs protokollok kerülnek alkalmazásra.
Ugyan az E4K nem annak érdekében gyűjti ezen információkat, hogy azokat egyes felhasználókkal összekapcsolja, lehetséges azonban, hogy természetüknél fogva és további harmadik személyeknél lévő adatokkal való kezelésükre és összekapcsolásukra figyelemmel ezen adatok lehetővé teszik a felhasználó azonosítását, vagy közvetlenül azon információ útján vagy más gyűjtött információ felhasználásával. Így ezen információk is Személyes Adatnak minősülnek.

Ezen információk magukba foglalják az Ön operációs rendszerének és IT környezetének számos paraméterét, beleértve az Ön IP címét, tartózkodási helyét (országát), a számítógépének domain neveit, az URI (Egységes Forrásazonosító) címeit/azonosítóit a Weboldalon Ön által kért/igényelt erőforrásoknak, a kérések idejét, a Weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó információkat (például az Ön által látogatott honlapokat, illetve az Ön által megtekintett termékeket), a szerver részére küldött kérések módját, a kérésre válaszul kapott fájl kiterjedését, a szerver által küldött válasz státuszát mutató számkódot (sikeres, hiba stb.), a Weboldalunk elérésére használt eszközére (pl. a számítógépére, táblagépére, okostelefonjára) vonatkozó részleteket stb., a sütik és egyéb a nyomon követést lehetővé tevő technológiák útján.

Ezen adatokat az E4K. kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos anonim, statisztikai célokra használja fel – anélkül, hogy ezen adatokat összekapcsolná a felhasználók bármely azonosítójával – annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal megfelelő működését, és hogy beazonosítsa a Weboldal bármely hibáját és/vagy a Weboldallal való visszaélést. Ezen adatok felhasználhatók a Weboldallal szemben elkövetett információkkal kapcsolatos bűncselekmények esetén, az ezzel kapcsolatos felelősség kivizsgálása céljából.

Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelés olyan eljárásokkal, technikai és elektronikus eszközzel történik, melyek alkalmasak arra, hogy az adatok bizalmas jellegét, biztonságát védjék és melyek magukban foglalják az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, betekintését, kidolgozását, megváltoztatását, kiválasztását, lekérdezését, összehangolását, felhasználását, összekapcsolását, blokkolását, azokról való tájékoztatást, terjesztését, törlését és megsemmisítését, ideértve kettő vagy több ezen tevékenység összekapcsolását is.

Miért kezeljük ezen információkat? Az adatkezelés céljai és jogalapjai

Az E4K. az alábbi célok érdekében kívánja felhasználni a Weboldalon keresztül gyűjtött Személyes Adatait:

a honlapon történő regisztráció (felhasználói fiók létrehozása) lehetővé tétele, feltüntethetővé váljon a kínált szolgáltatás, valamint a honlapon feltüntetett szolgáltatások megvásárlása; az Ön azonosítása és támogatása céljából, amennyiben elveszti vagy elfelejti bármely az E4K. regisztrációs szolgáltatásához kapcsolódó bejelentkezési/jelszó adatait; annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy létrehozzon és fenntartson regisztrált felhasználói fiókot, hogy az Ön által igényelt tranzakciókat és felvételi kérelmeket feldolgozzuk, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel és kéréseire és érdeklődéseire válaszoljunk, ideértve az e-maileket is; bármely egyéb Ön által igényelhető szolgáltatás nyújtása érdekében (“Szolgáltatásnyújtás”).

Ezen adatkezelések jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a szerződéskötést elősegítő lépések megtétele.

Nem köteles az E4K. részére a Személyes Adatait megadni ezen célokból; azonban amennyiben nem adja meg adatait, elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatásokat az E4K. nem fog tudni Önnek nyújtani.

Marketing, promóciós és reklámozási célból, beleértve a direktmarketinget is, valamint az E4K szolgáltatásaival kapcsolatos tanulmányok, kutatások, piaci statisztikák vagy felmérések e-mail, SMS, leküldéses értesítések, felugró bannerek, azonnali üzenetküldés, és telefonközponttól érkező telefonhívások (“Marketing”).

Az ezen célokból való adatkezelés az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) a) pont) alapszik. Ön természetesen nem köteles az E4K. részére a hozzájárulását megadni a Személyes Adatai ezen célokból való felhasználásához, és minden következmény nélkül dönthet úgy, hogy nem adja meg a hozzájárulását (eltekintve attól, hogy további marketing tartalmú leveleket már nem fog tudni kapni az E4K-tól). A későbbiek során bármely, már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az E4K. részére postán vagy e-mail útján elküldött üzenettel, valamint az egyes e-mailek alján található leiratkozó link használatával is. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Olyan jogszabályoknak való megfelelés, mely az E4K. részére előírja egyes Személyes Adatok gyűjtését és/vagy további kezelését (“Megfelelés”). Amennyiben Személyes Adatokat szolgáltat az E4K részére, az E4K. köteles az alkalmazandó jogszabályok figyelembevételével kezelni a Személyes Adatokat, mely magában foglalhatja a Személyes Adatai megőrzését és bejelentését hivatali szervek részére adó, vám és egyéb jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Az e célból történő adatkezeléshez hozzájárulásra nincs szükség tekintve, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) c) pont), így ez lesz az ilyen adatkezelés jogalapja.

A Weboldallal való visszaélés vagy a Weboldalon keresztül végzett bármely csalárd tevékenység megelőzése és észlelése érdekében (“Visszaélés/Csalás”).
A jelen célból történő adatkezelés az E4K-t azon jogos érdekének elérése érdekében szükséges, hogy a Weboldallal kapcsolatos visszaélést vagy csalárd tevékenységeket megelőzze vagy észlelje (lehetséges büntetőjogi célokból).

A felhasználók nem kötelesek Személyes Adatokat szolgáltatni, ahhoz, hogy a Weboldal nyilvános oldalait böngésszék. A Személyes Adatoknak a fentiekben említett célokra történő szolgáltatása nem kötelező, ugyanakkor pl. egy regisztrációs nyomtatványon kért adatok meg nem adása akadályozhatja a felhasználókat abban, hogy befejezzék a regisztrációt vagy elérjék a kapcsolódó szolgáltatásokat.

Kik férhetnek hozzá az Ön Személyes Adataihoz?

A tevékenysége keretében és a fentiekben meghatározott célok érdekében az Ön Személyes Adatai az alábbi személyekkel kerülnek megosztásra (“Címzettek“):

A megfelelően igénybevett adatfeldolgozók, melyek speciális adatkezelési és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: adattárolás, üzenetek küldése részünkre, tárhelybiztosítás, ügyfélszolgálat, informatikai szolgáltatások a Weboldal működtetésével kapcsolatosan, emailezés) az E4K. nevében és utasítására, akiknek az adatvédelmi megfelelőségüket az E4K. ellenőrizte a szükséges adatfeldolgozói szerződés megkötését megelőzően.

A weboldal üzemeltetése tekintetében az E4K. a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. tel: +36-1-789-2-789.) szolgáltatatásait használja, aki a weboldal tárhelyszolgáltatójaként adatfeldolgozóként jár el.

Regisztrációt, belépést megkönnyítő szolgáltatóként a Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) ez irányú szolgáltatását vesszük igénybe, valamint Facebook sütik elhelyezésére is sor kerül a Weboldalon, illetve Facebook posztok is kerülnek alkalmazásra. A Facebook önálló adatkezelőként jár el, így jelen Adatkezelési tájékoztató a Facebook által végzett adatkezelésekre nem vonatkozik. A Facebook adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

A hírlevelek szerkesztése, továbbítása tekintetében az E4K a Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) szolgáltatásait használja, aki adatfeldolgozóként jár el.

Az E4K. által feljogosított, kiválasztott egyének, hogy a Személyes Adatokat kezeljék olyan tevékenységek kifejtése érdekében, amelyek szorosan kapcsolódnak a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz (pl.: a hálózati eszközök és az elektronikus hírközlő hálózatok technikai karbantartása) és akik titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy akik jogszabály alapján kötelező titoktartás alanyai;

A vásárlásokkal kapcsolatos fizetések lebonyolítása érdekében személyes adatait (számlázáshoz szükséges adatok, név, email cím) az E4K. a Barion Payment Zrt (H-1117, Budapest, Infopark sétány 1. +36 1 464 70 99) részére továbbítja. A Barion Payment Zrt. önálló adatkezelőként jár el, így jelen Adatkezelési tájékoztató az Barion Payment Zrt. által végzett adatkezelésekre nem vonatkozik. A Barion Payment Zrt adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

Közintézmények, szervek vagy hatóságok, akik számára az Ön Személyes Adatai továbbíthatók a vonatkozó jogszabályoknak és az ezen közintézmények, szervek vagy hatóságok kötelező érvényű határozatainak megfelelően.

A Személyes Adatok nem hozhatók nyilvánosságra és nem kerülhetnek továbbításra harmadik személyeknek, kivéve rendkívüli társasági tranzakciós ügyletekben, amelyek során a Személyes Adatok átadásra kerülhetnek harmadik személy vevők/bérlők vagy engedményesek részére.

Adattovábbítás

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) mint önálló adatkezelő az Amerikai Egyesült Államokba kívánja továbbítani az adatokat. A társaság az EU-USA Adatvédelmi Pajzsban résztvevő szervezet, így a hatályos jogszabályok alapján kellő adatbiztonságot garantál, megfelel a jogszabályi feltételeknek így lehetőség van a harmadik országba történő adattovábbításra.

Kiskorúak

Figyelemmel a weboldal profiljára, a weboldalon kizárólag 18 év feletti nagykorúak lehetnek hírlevél feliratkozók, és regisztrált fiókkal rendelkezők, így hirdetés feladók, és vásárlók, ennek okán nem kezeljük 18 éven aluli kiskorúaknak az adatait. A kiskorú törvényes képviselőjének, vagy gyámjának a hozzájárulásával sem.

A Személyes Adatok megőrzésének időtartama

Általánosságban szólva, E4K csak a feltétlenül szükséges ideig őrzi meg az Ön Személyes Adatait, azon okkal összefüggésben, amely miatt azok gyűjtésre kerültek:

• Szolgáltatásnyújtás céljára kezelt Személyes Adatok addig kerülnek megőrzésre E4K. által, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő a fenti cél elérése érdekében. Az adatok azonban hosszabb időre kerülnek megőrzésre, amennyiben arra szükségünk van a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések rendezése, vagy az E4K. érdekeinek a védelme érdekében az E4K. Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos lehetséges felelőssége kapcsán.

• Marketing céljára kezelt Személyes Adatok az Ön hozzájárulásának pillanatától ez utóbbi visszavonásáig kerülnek megőrzésre. Amint a hozzájárulás visszavonásra kerül, akkor a Személyes Adatok nem kerülnek a továbbiakban felhasználásra e célból, azonban megőrzésre kerülhetnek az E4K. által, mivel azokra szükség lehet az E4K. érdekeinek a védelme érdekében az ilyen jellegű kezeléssel kapcsolatos lehetséges felelőssége kapcsán. Amennyiben Ön legalább 36 egybefüggő hónapig nem mutat aktivitást a honlapon nyújtott Szolgáltatások, valamint az E4K által küldött hírlevelek vonatkozásában, úgy e 36. hónap elteltével Személyes Adatai a hozzájárulás visszavonása hiányában is törlésre kerülnek, ide nem értve azt az esetet, ha ezen Személyes Adatok megőrzését egyéb adatkezelések szükségessé teszik.

• Megfelelés céljára kezelt Személyes Adatok arra az időtartamra kerülnek megőrzésre a z E4K. által, amelyeket azon meghatározott jogi kötelezettségvállalások követelnek meg, amelyekre tekintettel a Személyes Adatok kezelésre kerültek. Ez tipikusan az általános elévülési időt (5 év) jelenti, vagy amennyiben ez hosszabb, vagy rövidebb, a konkrét jogszabály által meghatározott időtartamot.

• Visszaélés/Csalás megelőzésére és Elemzés céljára kezelt Személyes Adatok addig kerülnek megőrzésre E4K. által, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő, hogy a gyűjtésével kapcsolatos célt elérje. Ez tipikusan az általános elévülési időt (5 év) jelenti, vagy amennyiben ez hosszabb, vagy rövidebb, a konkrét jogszabály által meghatározott időtartamot.

Ezen időszakok lejártát követően valamennyi adatot törlünk vagy anonimizálunk, kivéve, ha az adatokat jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt kötelesek vagyunk megőrizni.

Mik az Ön jogai? Hogyan gyakorolhatja azokat?

 

Jog

Az adott jog tartalma

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

  • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

  • Ön visszavonta a hozzájárulását;

  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

  • jogellenesen kezeltük adatait;

  • jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

  • vitatja az adatok pontosságát;

  • az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

  • nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu

Bírósághoz fordulás

Ön bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az E4K, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az Ön választása szerinta lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

A fentiekkel kapcsolatos kérelmét az [vadasznimegyek@vadasznimegyek.hu] e-mail címre vagy fenti postai címünkre legyen szíves elküldeni.

Az adatkezelési tájékoztató kiegészítése a termék online értékesítéssel kapcsolatban:

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK – TERMÉKEK ONLINE ÉRTÉKESÍTÉRE VONATKOZÓAN

1. Hatály A következő szerződési feltételek érvényesek minden online boltunkon keresztül leadott megrendelésre.

Köszönjük, hogy kifejezte érdeklődését weboldalunk iránt. A magánélet védelme nagyon fontos számunkra. Az alábbiakban részletes információkat talál az adatok kezeléséről. Címünk: E4K Kft. Ungarn 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 19. HU24295602. Termékeink visszküldési címe: Poór Ildikó e.v. Győri út 6. Győr – Magyarország 9012 Email címünk: vadasznimegyek@vadasznimegyek.hu.

A bemeneti adatok rögzítése

A kiszolgáló naplófájljain Személyes adatok megadása nélkül felkeresheti weboldalunkat. Csak úgynevezett kiszolgálói naplófájlokban rögzítünk adatokat, például a hozzáférett fájl nevét, a hozzáférés dátumát és idejét, az átadott adatmennyiséget és a kérő szolgáltatót. Ezeket az adatokat csak az oldal megfelelő működésének biztosítására és szolgáltatásunk javítására használjuk fel, de Önre nem vezethetők vissza.

Adatgyűjtés és felhasználás szerződés-adminisztrációs célokra és ügyfélszámla nyitására Személyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor Ön szabadon megadja a megrendelés leadása, kapcsolatfelvétel útján (például a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül), vagy ügyfélszámla nyitásakor. Az összegyűjtött adatok a különféle adatlapokon találhatók. Az Ön által megadott adatokat szerződés-adminisztrációs célokra és kérdéseinek feldolgozására használjuk fel. Miután a szerződés teljes körűen feldolgozásra került, vagy az ügyfélszámláját törölték, adatait blokkoljuk, hogy megakadályozzuk a további felhasználást, és a költségvetési és kereskedelmi szabályozásban meghatározott kötelező megőrzési időszakok lejártával töröljük, feltéve, hogy Ön erről nem rendelkezik kifejezetten az adatok további felhasználására, vagy fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatait a törvénynek megfelelően tovább hasznosítsuk, amelyről kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt. Az ügyfélfiókját bármikor lemondhatja az alábbiakban meghatározott kapcsolattartó eszközön keresztül, vagy az ügyfélfiókjában erre a célra biztosított funkcióval.

Adattovábbítás a szerződés teljesítése céljából

A szerződés teljesítése érdekében átadjuk az Ön adatait a szállítással megbízott hajózási társaságnak, ha a megrendelt áruk leszállításához szükséges. A rendelési folyamat során kiválasztott fizetési szolgáltatótól függően továbbítjuk a fizetéshez szükséges fizetési adatokat a pénzintézetnek és esetleg az általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatónak vagy az Ön által kiválasztott fizetési szolgáltatónak. Részben a kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatók közvetlenül gyűjthetik az adatokat, ha náluk nyit számlát. Ilyen esetben a rendelési folyamat során regisztrálnia kell magát a fizetési szolgáltató bejelentkezési adataival. Ilyen esetekben az egyes fizetési szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatát kell alkalmazni.

Adathasználat az e-mail hírlevél feliratkozásakor

Ha feliratkozik hírlevelünkre, akkor felhasználjuk az ehhez a célhoz szükséges adatokat, vagy azokat, amelyeket Ön külön szolgáltat annak érdekében, hogy rendszeresen továbbítsuk hírlevelünket Önnek. A hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbi kapcsolattartó eszközön keresztül, vagy a hírlevélben erre a célra biztosított linken keresztül

Adathasználat postai hirdetésekhez és a tiltakozási joga

Hacsak nem választott vagy nem fogyasztó, akinek a fogyasztója szokásos tartózkodási helye Spanyolországban van, fenntartjuk a jogot az Ön adatainak (vezetéknév, keresztnév, postacím és – amennyiben megkaptuk) tárolására és felhasználására is. kereskedelmi kapcsolatainkkal kapcsolatos további információk, cím, tudományos végzettség, születési év és szakmai vagy üzleti név) saját promóciós céljaink érdekében, összeállított listákon, pl. érdekes ajánlatok és termékeinkkel kapcsolatos információk postai továbbítására. Az ügyfelek esetében ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Robinson listán vagy hasonló nyilvántartásban szerepelnek, mint például az Egyesült Királyság Levélpreferencia Szolgálata vagy a Holland Postfilter. Bármikor megtagadhatja adatainak ilyen célú tárolását és felhasználását az alább meghatározott kapcsolattartó eszközön keresztül.

Cookie-k használata

Sok oldalon sütiket használunk a weboldalunk vonzerejének növelése és bizonyos funkciók megfelelő kihasználása érdekében. Ez magában foglalja az eszközön tárolt kis szöveges fájlok használatát, amelyek bizonyos beállításokat és adatokat mentenek el a böngésző és a rendszerünk közötti cserére vonatkozóan. Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenetének végén, azaz amint a böngészőjét bezártuk (ún. Session cookie-k). Egyéb cookie-k az eszközön maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatáskor (állandó sütik). A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, ezért nem rendelhetők hozzá egyetlen felhasználóhoz sem. A sütitechnika alapján csak névtelen információkat kaptunk, pl. arról a weboldalról, amely az üzletünkbe vezetett, mely oldalakat tekintették meg a weboldalunkon stb. Felhívjuk figyelmét, hogy néhány cookie-t már elhelyeznek, amint belép a weboldalunkra. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztasson minket a sütik elhelyezéséről, és egyedi esetekben eldöntheti, hogy el akarja-e fogadni őket, vagy elutasíthatja a cookie-kat bizonyos esetekben vagy általában (részletes utasítások a böngésző beállítási lehetőségeivel kapcsolatban) az alábbiakban adjuk meg) Ha bármilyen cookie-t elutasít, akkor weboldalunk működése veszélybe kerülhet. Az alábbiakban bemutatjuk az általunk használt sütikről és arról, hogyan szabhatja testre böngészőjét ebben a tekintetben.

Hogyan módosíthatom a böngészőm cookie-beállításait?

Minden böngészőnek más és más házirendje van a cookie-beállítások kezelésére. A böngésző irányelveit minden böngésző Súgó menüje ismerteti, és elmagyarázza, hogyan módosíthatja a cookie-beállításokat. Az alábbi linkekről megtudhatja, hogyan módosíthatja a böngésző beállításait: Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies Safari ™: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=de_DE Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=hu Firefox ™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html Milyen sütiket használnak?

1. Szükséges sütik Ezekre a sütikre azért van szükség, hogy weboldalunkat használhassa. Ide tartozik pl. sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy bejelentkezzen az ügyfélterületbe, vagy elemeket adjon hozzá a bevásárlókosárhoz.

2. Analitikai / teljesítménysütik Ezek a cookie-k lehetővé teszik a weboldalunkon a felhasználók viselkedésével kapcsolatos anonimizált adatok gyűjtését. Elemezzük őket pl. a weboldalunk funkcionalitásának javítása és az Ön számára érdekes termékek ajánlása.

3. Funkcionalitási sütik Ezeket a sütiket weboldalunk bizonyos funkcióihoz, pl. a webhely navigációjának javítása érdekében, vagy személyre szabott és releváns információk (például az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések) megadása.

4. Célzó sütik Ezek a sütik információkat rögzítenek a webhely látogatásáról, korábban megtekintett oldalakról és linkekről, amelyekre kattintott. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy weboldalunkat és hirdetéseinket az Ön érdekeihez igazítsuk.

5. Harmadik féltől származó sütik Néhány hirdetési szolgáltatónk sütik segítenek az online kínálat és a weboldal vonzóbbá tételében az Ön számára. Ezért a partner szolgáltatóink sütik a merevlemezre is mentésre kerülnek, amikor weboldalunkat látogatja. Ezek ideiglenes sütik, és automatikusan törlődnek egy meghatározott időkeret után. Rendszerint a partner szolgáltatóink cookie-jait néhány nappal vagy legfeljebb 24 hónappal később, vagy bizonyos esetekben több év elteltével töröljük. Partnerszolgáltatóink sütik sem gyűjtenek személyes adatokat. Kizárólag álnéven azonosított adatokat gyűjtenek egy felhasználói azonosító alatt. Ezeket az álnévvé tett adatokat soha nem fogjuk társítani az Ön személyes adataival.

A Google (Universal) Analytics használata webanalízishez

Ez a webhely a Google (Universal) Analytics szolgáltatást használja, a Google Inc. (www.google.com) által biztosított webanalízis szolgáltatást. A Google (Universal) Analytics olyan módszereket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését, például cookie-k, például számítógépén tárolt szöveges fájlok segítségével. A webhely használatával kapcsolatban létrehozott információkat általában az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják és ott tárolják. Ha ezen a weboldalon aktiválja az IP névtelenségét, akkor az IP-cím lerövidül, mielőtt az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban továbbítanák az adatot. Csak kivételes esetekben kerül átadásra a teljes IP-cím az Egyesült Államok Google-szerverére, és ott rövidítésre kerül. A böngészőből a Google Analytics rendszerbe továbbított névtelen IP-címet nem fogjuk összekapcsolni a Google által naplózott más adatokkal. A következő böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott adatok továbbítását és a weboldal használatát (beleértve az IP-címét is) a Google számára, valamint az ilyen adatok további feldolgozását a Google által: http: // tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de A böngésző plugin alternatívájaként kattintson erre a linkre, hogy megakadályozza a Google Analytics későbbi használatát ezen a webhelyen. Ezután egy opt-out cookie-t tárol a készülék. Miután törölte a cookie-kat, újra kattintania kell a linkre.

Az Instagram közösségi bővítményeinek használata

Az Instagram közösségi plug-injeit (“plug-injei”) üzemelteti az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Ezeket a beépülő modulokat az Instagram logója alapján lehet azonosítani, amely lehet az Instagram kamera formája. Az Instagram plug-inekről és azok megjelenéséről itt talál információkat: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Amikor weboldalunk olyan oldalát hívja fel, amely tartalmaz ilyen beépülő modult, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram szervereivel. A plug-inek tartalmát az Instagram továbbítja közvetlenül az Ön böngészőjébe, és beépíti az oldalba. A plug-inek beépítésével az Instagram megkapja azokat az információkat, amelyeket a böngészője a weboldalunk megfelelő oldalán felhívott, még akkor is, ha nincs Instagram-fiókja, vagy nincs bejelentkezve. Ezek az információk (beleértve az Ön IP-címét is) ) közvetlenül az Egyesült Államok egyik Instagram-szerverére küldjük és ott tároljuk. Ha be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram közvetlenül társíthatja weboldalunk látogatását az Instagram-fiókjához. A beépülő modulokkal, például az “Instagram” gombbal való interakció során a megfelelő információkat közvetlenül az Instagram szerverére küldjük, és ott tároljuk. Az információkat az Instagram-fiókjában is közzéteszik, és a kapcsolattartók számára is megjelenítik. Az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, valamint az adatok Instagram által történő további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az Ön jogairól és adatvédelmi beállításairól az Instagram adatvédelmi irányelvei találhatók a https://help.instagram.com/155833707900388/ címen. . Ha nem szeretné, hogy az Instagram megjelenítse a weboldalunk látogatása során gyűjtött adatokat az Instagram-fiókjában, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie az Instagramról. Az Instagram plug-ineket teljesen letilthatja, a böngészője kiegészítõivel, például a “NoScript” szkriptblokkolóval (http://noscript.net/).

A Facebook plug-in modulok használata

A Facebook közösségi hálózat közösségi plug-injeit (plug-injei), üzemeltetője a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), weboldalunkon használjuk. Ezeket a beépülő modulokat a Facebook logójával, vagy a “Facebook közösségi plug-in” vagy “Facebook közösségi plug-in of Facebook” szavakkal azonosítják. A Facebook beépülő moduljairól és megjelenésükről itt talál információkat: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Amikor weboldalunk olyan oldalát hívja fel, amely tartalmaz ilyen beépülő modult, böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A plug-inek tartalmát a Facebook továbbítja közvetlenül az Ön böngészőjébe, és beépíti az oldalba. A plug-inek beépítésével a Facebook megkapja azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője a weboldalunk megfelelő oldalán felhívott, még akkor is, ha még nincs Facebook-fiókja, vagy nincs bejelentkezve. ) közvetlenül az USA-ban található Facebook szerverre küldi és ott tárolja. Ha be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook közvetlenül társíthatja weboldalunk látogatását az Ön Facebook-profiljához. Ha beépülő modulokkal lép kapcsolatba, például a „Tetszik” gombbal, vagy megjegyzéseket tesz közzé, ezeket az információkat közvetlenül a Facebook szerverére küldjük és ott tároljuk. Ezeket az információkat a Facebook-profilodon is közzéteszik, és a Facebook-ismerőseid számára is megjelenítik. Az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, valamint a Facebook további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az Ön jogairól és adatvédelmi beállításairól a Facebook adatvédelmi irányelveiben olvashat bővebben: http://www.facebook.com/policy. php. Ha nem szeretné, hogy a Facebook megjelenítse a weboldalunk látogatása során gyűjtött adatokat a Facebook profilján, akkor ki kell jelentkeznie a Facebookról, mielőtt meglátogatja weboldalunkat. A Facebook plug-ineket teljesen letilthatja, a böngészőjéhez tartozó kiegészítők használatával, például a “Facebook blokkolóval” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ vagy a “NoScript” szkript blokkolóval (http: / /noscript.net/).

Pinterest beépülő modulok használata

Webhelyünk a Pinterest közösségi hálózat közösségi bővítményeit („pluginjeit”) használja, amelyeket a Pinterest INC. Üzemeltet, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest”). A beépülő modulokat Pinterest logóval jelölték. A Pinterest beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/ Ha ellátogat weboldalunk egyik ilyen plugint tartalmazó oldalára, böngészője hozzon létre közvetlen kapcsolatot a Pinterest szerverekkel. A beépülő modul tartalma a Pinterestről közvetlenül az Ön böngészőjébe kerül, és beépül az oldalba. Ez a beépítés lehetővé teszi a Pinterest számára, hogy megkapja azokat az információkat, amelyek az Ön böngészőjének segítségével hozták létre ezt a weboldalt, még akkor is, ha még nincs Pinterest profilja vagy be van jelentkezve a Pinterestbe. Ezeket az információkat (beleértve az IP-címet is) a böngészőből közvetlenül az Egyesült Államok Pinterestbe továbbítja és ott tárolja. Ha be van jelentkezve a Pinterestbe, a Pinterest hozzárendelheti weboldalunk látogatását a Pinterest profiljához. Amikor a Pluginokkal lép kapcsolatba, például a „Rögzítse” gomb használatával vagy megjegyzésekkel, ezeket az információkat egy Pinterest szerverre továbbítják és ott tárolják. Az információkat valószínűleg közzéteszik a Pinterest-profiljában, és megjelenítik a Pinterest-követőinek. Az adatgyűjtés és az adatok további feldolgozása és felhasználása a Pinterest által, valamint az adatvédelem jogai és beállítási lehetőségei megtalálhatók a Pinterest adatvédelmi irányelveiben. [link: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] Ha nem szeretné, hogy a Pinterest hozzárendelje a weblapunkon gyűjtött adatokat az oldalunkon, akkor ki kell jelentkeznie a Pinterestből, mielőtt meglátogatja weboldalunkat. Megakadályozhatja a Pinterest beépülő modulok betöltését, ha böngészője kiegészítőket használ, például a „NoScript” szkriptblokkolót (http://noscript.net/).

Youtube Video Pluginek

Ez a weboldal harmadik féltől származó tartalmat tartalmaz. Ezt a tartalmat a Google Inc. („szolgáltató”) teszi elérhetővé. A Youtube üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). A kiterjesztett adatvédelmi beállítás aktiválódik a webhelyünkön található Youtube-videókhoz. Ez azt jelenti, hogy a Youtube nem gyűjti és menti a webhely látogatói adatait, hacsak nem valóban lejátszja a videót. Az adatgyűjtés és a szolgáltatók általi további feldolgozás és felhasználás célja és terjedelme, valamint az adatvédelem jogai és beállítási lehetőségei megtalálhatók a Google adatvédelmi irányelveiben.

Hozzáférési és kapcsolattartási jog

Ön jogosult ingyenesen hozzáférni az általunk tárolt személyes adatokhoz, beleértve az ilyen adatok helyesbítésének, blokkolásának vagy törlésének jogát. Kérjük, használja a szállítói azonosítónkban megadott elérhetőségeket, ha bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával vagy hasznosításával kapcsolatban, vagy ha hozzáférni szeretne, helyesbíteni, blokkolni vagy törölni szeretné az adatokat, vagy vissza kívánja vonni a jóváhagyást. biztosította vagy tiltakozott az ilyen adatok felhasználása ellen.

Módosítások

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. január 15.-én lépett hatályba.

Az E4K. fenntartja magának a jogot arra, hogy részben vagy teljesen módosítsa a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, vagy, hogy annak tartalmát felfrissítse pl.: az alkalmazandó jogszabályok megváltozásának eredményeképpen. Az E4K. tájékoztatni fogja Önt ezen módosításokról amint azok bevezetésre kerültek és melyek a Weboldalon való közzétételüktől számítottan fognak kötelező erővel bírni. Erre tekintettel az E4K felkéri Önt, hogy rendszeresen tekintse meg az Adatkezelési Tájékoztatónkat, annak érdekében, hogy legújabb, naprakész verzióját megismerje, és hogy ezáltal folyamatosan informálódjon arról, hogy az E4K. hogyan gyűjti, és hogyan használja fel a Személyes Adatokat.

.

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

* kötelező mező
Miként iratkozol fel?
Adatkezelési tájékoztató

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Are you a hunter? Sign up for our latest hunts. Are you a hunting company / outfitter? Sign up for our advertising and promo offers and our newsletter.

* indicates required
Sign up as:
Privacy Policy

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Sind Sie ein(e) Jäger(in)? Melden Sie sich für unsere neuesten Jagden an. Sind Sie ein Jagdaustatter? Melden Sie sich für unsere Werbe- und Promo-Angebote und unseren Newsletter an.

* Pflichtfeld
Wie melden Sie sich an?
Datenschutz-Bestimmungen

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!