Adatkezelési tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az E4K Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást adjon az Adatkezelő honlapján (www.vadasznimegyek.hu) gyűjtött és a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezeléséről.

vadasznimegyek.hu adatkezelési tájékoztató

AZ E4K Kft. (székhely: 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 19., adószám: 24295602-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-026409.) Telefonszám: +36 30 222 7278. E-mail cím: dalnoki.aron.k@gmail.com, képviselő: Dálnoki Áron ügyvezető) a továbbiakban: E4K vagy Adatkezelő) elkötelezett a jelen vadasznimegyek.hu weboldal (“Weboldal”) felhasználóinak adatvédelme érdekében és megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a felhasználók Személyes Adatai az alapvető jogok, szabadságok, valamint a személyes méltóság, különösen a bizalmas jelleg tiszteletben tartásával kerüljenek kezelésre.

Az E4K Kft.-nél ennek megfelelően a jelen Adatkezelési Tájékoztatót készítettük el annak érdekében, hogy röviden bemutassuk az Ön részére a Személyes Adatai általunk történő kezelésének módját.

Igényelhetünk a felhasználóktól bizonyos személyes információkat és részleteket a szolgáltatásaink nyújtása érdekében és erre tekintettel el kívánjuk Önnek magyarázni azon eljárásokat és módokat, melyek során a részünkre nyújtott adatokat kezeljük.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató továbbá teljes körű információt nyújt Önnek, annak érdekében, hogy – ahol szükséges – képes legyen világos, tájékozott módon hozzájárulását adni a Személyes Adatai kezeléséhez.

Általában bármely Ön által szolgáltatott vagy általunk bármely a Weboldalon egyéb módon gyűjtött információ, adat az Adatkezelő által kerül kezelésre a 2016/679 Rendelettel (EU) (“GDPR”) összhangban.

Ez többek közt azt jelenti, hogy bármely az Adatkezelő által végzett Személyes Adat kezelésére a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság, adattakarékosság, pontosság, integritás és bizalmas jelleg elvének figyelembevételével kerül sor.

Adatkezelő

A Weboldalon keresztül történő valamennyi Személyes Adat kezelési tevékenység tekintetében Adatkezelőnek az E4K. minősül.

Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni velünk az E4K által végzett adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, írjon az vadasznimegyek@easthunting-group.com-mail címre.

Milyen információkat gyűjtünk Öntől?

A Weboldal használata során, különösen, ha információkat szolgáltat és fájlokat, hirdetéseket tölt fel a Weboldalra, a Weboldalon lévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, az E4K gyűjthet és kezelhet az Önhöz, mint egyénhez kapcsolódó olyan információkat melyek lehetővé teszik az Ön azonosítását, akár közvetlenül vagy más további információkkal együtt (“Személyes Adatok”). Ezen információk gyűjtésre kerülhetnek az E4K. által abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy információkat szolgáltat a részünkre (pl. amikor a Weboldalon keresztül szolgáltatást kíván értékesíteni, illetve vásárolni, illetve feliratkozik a hírlevélre).

A felhasználók által önként szolgáltatott adatok

Egy felhasználói fióknak a Weboldalon való létrehozása során, Önnek bizonyos Személyes Adatokat, mint például az elérhetőségi adatait (név, e-mail címét, telefonszámát, és lakcímét) a lentebb rögzített célok érdekében meg kell adnia.

A hírlevélre történő feliratkozása során Önnek meg kell adnia az Ön nevét, email címét, telefonszámát.

A weboldalon történő hirdetések kezelése, vásárlások lebonyolítása érdekében szintén bizonyos személyes adatok megadására van szükség, ezek a név, email cím, telefonszám. A weboldalon történő hirdetés feladásának feltétele a regisztráció elvégzése, és a hirdetés megjelenítésével egyidejűleg az Ön által a hirdetéshez megadott személyes adatok ( név, email cím, telefonszám) is közzétételre kerülhetnek a Weboldalon.

Kapcsolatfelvételhez, panaszkezeléshez kapcsolódóan azon adatokat kezeljük, melyeket Ön megad magáról. Panaszkezelés esetén azonban olyan adatok megadására van szükség mellyel az Ön beazonosíthatósága egyértelműen megtörténhet, valamint a panaszhoz kapcsolódóan felmerülő egyéb személyes adatokra.

A weboldal használata során rögzített adatok

A Weboldal működése – mint ahogy az Interneten lévő bármely weblap esetén általános – magában foglalja informatikai rendszerek és szoftver eljárások használatát, melyek a szokásos működésük során a Weboldal felhasználóiról információkat gyűjtenek, melyek továbbítása automatikusan történik, amennyiben Internet kommunikációs protokollok kerülnek alkalmazásra.
Ugyan az E4K nem annak érdekében gyűjti ezen információkat, hogy azokat egyes felhasználókkal összekapcsolja, lehetséges azonban, hogy természetüknél fogva és további harmadik személyeknél lévő adatokkal való kezelésükre és összekapcsolásukra figyelemmel ezen adatok lehetővé teszik a felhasználó azonosítását, vagy közvetlenül azon információ útján vagy más gyűjtött információ felhasználásával. Így ezen információk is Személyes Adatnak minősülnek.

Ezen információk magukba foglalják az Ön operációs rendszerének és IT környezetének számos paraméterét, beleértve az Ön IP címét, tartózkodási helyét (országát), a számítógépének domain neveit, az URI (Egységes Forrásazonosító) címeit/azonosítóit a Weboldalon Ön által kért/igényelt erőforrásoknak, a kérések idejét, a Weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó információkat (például az Ön által látogatott honlapokat, illetve az Ön által megtekintett termékeket), a szerver részére küldött kérések módját, a kérésre válaszul kapott fájl kiterjedését, a szerver által küldött válasz státuszát mutató számkódot (sikeres, hiba stb.), a Weboldalunk elérésére használt eszközére (pl. a számítógépére, táblagépére, okostelefonjára) vonatkozó részleteket stb., a sütik és egyéb a nyomon követést lehetővé tevő technológiák útján.

Ezen adatokat az E4K. kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos anonim, statisztikai célokra használja fel – anélkül, hogy ezen adatokat összekapcsolná a felhasználók bármely azonosítójával – annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal megfelelő működését, és hogy beazonosítsa a Weboldal bármely hibáját és/vagy a Weboldallal való visszaélést. Ezen adatok felhasználhatók a Weboldallal szemben elkövetett információkkal kapcsolatos bűncselekmények esetén, az ezzel kapcsolatos felelősség kivizsgálása céljából.

Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelés olyan eljárásokkal, technikai és elektronikus eszközzel történik, melyek alkalmasak arra, hogy az adatok bizalmas jellegét, biztonságát védjék és melyek magukban foglalják az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, betekintését, kidolgozását, megváltoztatását, kiválasztását, lekérdezését, összehangolását, felhasználását, összekapcsolását, blokkolását, azokról való tájékoztatást, terjesztését, törlését és megsemmisítését, ideértve kettő vagy több ezen tevékenység összekapcsolását is.

Miért kezeljük ezen információkat? Az adatkezelés céljai és jogalapjai

Az E4K. az alábbi célok érdekében kívánja felhasználni a Weboldalon keresztül gyűjtött Személyes Adatait:

• a honlapon történő regisztráció (felhasználói fiók létrehozása) lehetővé tétele, feltüntethetővé váljon a kínált szolgáltatás, valamint a honlapon feltüntetett szolgáltatások megvásárlása; az Ön azonosítása és támogatása céljából, amennyiben elveszti vagy elfelejti bármely az E4K. regisztrációs szolgáltatásához kapcsolódó bejelentkezési/jelszó adatait; annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy létrehozzon és fenntartson regisztrált felhasználói fiókot, hogy az Ön által igényelt tranzakciókat és felvételi kérelmeket feldolgozzuk, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel és kéréseire és érdeklődéseire válaszoljunk, ideértve az e-maileket is; bármely egyéb Ön által igényelhető szolgáltatás nyújtása érdekében (“Szolgáltatásnyújtás”).

Ezen adatkezelések jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a szerződéskötést elősegítő lépések megtétele.

Nem köteles az E4K. részére a Személyes Adatait megadni ezen célokból; azonban amennyiben nem adja meg adatait, elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatásokat az E4K. nem fog tudni Önnek nyújtani.

• Marketing, promóciós és reklámozási célból, beleértve a direktmarketinget is, valamint az E4K szolgáltatásaival kapcsolatos tanulmányok, kutatások, piaci statisztikák vagy felmérések e-mail, SMS, leküldéses értesítések, felugró bannerek, azonnali üzenetküldés, és telefonközponttól érkező telefonhívások (“Marketing”).

Az ezen célokból való adatkezelés az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) a) pont) alapszik. Ön természetesen nem köteles az E4K. részére a hozzájárulását megadni a Személyes Adatai ezen célokból való felhasználásához, és minden következmény nélkül dönthet úgy, hogy nem adja meg a hozzájárulását (eltekintve attól, hogy további marketing tartalmú leveleket már nem fog tudni kapni az E4K-tól). A későbbiek során bármely, már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az E4K. részére postán vagy e-mail útján elküldött üzenettel, valamint az egyes e-mailek alján található leiratkozó link használatával is. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

• Olyan jogszabályoknak való megfelelés, mely az E4K. részére előírja egyes Személyes Adatok gyűjtését és/vagy további kezelését (“Megfelelés”). Amennyiben Személyes Adatokat szolgáltat az E4K részére, az E4K. köteles az alkalmazandó jogszabályok figyelembevételével kezelni a Személyes Adatokat, mely magában foglalhatja a Személyes Adatai megőrzését és bejelentését hivatali szervek részére adó, vám és egyéb jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Az e célból történő adatkezeléshez hozzájárulásra nincs szükség tekintve, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) c) pont), így ez lesz az ilyen adatkezelés jogalapja.

• A Weboldallal való visszaélés vagy a Weboldalon keresztül végzett bármely csalárd tevékenység megelőzése és észlelése érdekében (“Visszaélés/Csalás”).
A jelen célból történő adatkezelés az E4K-t azon jogos érdekének elérése érdekében szükséges, hogy a Weboldallal kapcsolatos visszaélést vagy csalárd tevékenységeket megelőzze vagy észlelje (lehetséges büntetőjogi célokból).

A felhasználók nem kötelesek Személyes Adatokat szolgáltatni, ahhoz, hogy a Weboldal nyilvános oldalait böngésszék. A Személyes Adatoknak a fentiekben említett célokra történő szolgáltatása nem kötelező, ugyanakkor pl. egy regisztrációs nyomtatványon kért adatok meg nem adása akadályozhatja a felhasználókat abban, hogy befejezzék a regisztrációt vagy elérjék a kapcsolódó szolgáltatásokat.

Kik férhetnek hozzá az Ön Személyes Adataihoz?

A tevékenysége keretében és a fentiekben meghatározott célok érdekében az Ön Személyes Adatai az alábbi személyekkel kerülnek megosztásra (“Címzettek“):

• A megfelelően igénybevett adatfeldolgozók, melyek speciális adatkezelési és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: adattárolás, üzenetek küldése részünkre, tárhelybiztosítás, ügyfélszolgálat, informatikai szolgáltatások a Weboldal működtetésével kapcsolatosan, emailezés) az E4K. nevében és utasítására, akiknek az adatvédelmi megfelelőségüket az E4K. ellenőrizte a szükséges adatfeldolgozói szerződés megkötését megelőzően.

A weboldal üzemeltetése tekintetében az E4K. a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. tel: +36-1-789-2-789.) szolgáltatatásait használja, aki a weboldal tárhelyszolgáltatójaként adatfeldolgozóként jár el.

Regisztrációt, belépést megkönnyítő szolgáltatóként a Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) ez irányú szolgáltatását vesszük igénybe, valamint Facebook sütik elhelyezésére is sor kerül a Weboldalon, illetve Facebook posztok is kerülnek alkalmazásra. A Facebook önálló adatkezelőként jár el, így jelen Adatkezelési tájékoztató a Facebook által végzett adatkezelésekre nem vonatkozik. A Facebook adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

A hírlevelek szerkesztése, továbbítása tekintetében az E4K a Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) szolgáltatásait használja, aki adatfeldolgozóként jár el.

• Az E4K. által feljogosított, kiválasztott egyének, hogy a Személyes Adatokat kezeljék olyan tevékenységek kifejtése érdekében, amelyek szorosan kapcsolódnak a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz (pl.: a hálózati eszközök és az elektronikus hírközlő hálózatok technikai karbantartása) és akik titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy akik jogszabály alapján kötelező titoktartás alanyai;

• A vásárlásokkal kapcsolatos fizetések lebonyolítása érdekében személyes adatait (számlázáshoz szükséges adatok, név, email cím) az E4K. a Barion Payment Zrt (H-1117, Budapest, Infopark sétány 1. +36 1 464 70 99) részére továbbítja. A Barion Payment Zrt. önálló adatkezelőként jár el, így jelen Adatkezelési tájékoztató az Barion Payment Zrt. által végzett adatkezelésekre nem vonatkozik. A Barion Payment Zrt adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

Közintézmények, szervek vagy hatóságok, akik számára az Ön Személyes Adatai továbbíthatók a vonatkozó jogszabályoknak és az ezen közintézmények, szervek vagy hatóságok kötelező érvényű határozatainak megfelelően.

A Személyes Adatok nem hozhatók nyilvánosságra és nem kerülhetnek továbbításra harmadik személyeknek, kivéve rendkívüli társasági tranzakciós ügyletekben, amelyek során a Személyes Adatok átadásra kerülhetnek harmadik személy vevők/bérlők vagy engedményesek részére.

Adattovábbítás

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) mint önálló adatkezelő az Amerikai Egyesült Államokba kívánja továbbítani az adatokat. A társaság az EU-USA Adatvédelmi Pajzsban résztvevő szervezet, így a hatályos jogszabályok alapján kellő adatbiztonságot garantál, megfelel a jogszabályi feltételeknek így lehetőség van a harmadik országba történő adattovábbításra.

Kiskorúak

Figyelemmel a weboldal profiljára, a weboldalon kizárólag 18 év feletti nagykorúak lehetnek hírlevél feliratkozók, és regisztrált fiókkal rendelkezők, így hirdetés feladók, és vásárlók, ennek okán nem kezeljük 18 éven aluli kiskorúaknak az adatait. A kiskorú törvényes képviselőjének, vagy gyámjának a hozzájárulásával sem.

A Személyes Adatok megőrzésének időtartama

Általánosságban szólva, E4K csak a feltétlenül szükséges ideig őrzi meg az Ön Személyes Adatait, azon okkal összefüggésben, amely miatt azok gyűjtésre kerültek:

Szolgáltatásnyújtás céljára kezelt Személyes Adatok addig kerülnek megőrzésre E4K. által, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő a fenti cél elérése érdekében. Az adatok azonban hosszabb időre kerülnek megőrzésre, amennyiben arra szükségünk van a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések rendezése, vagy az E4K. érdekeinek a védelme érdekében az E4K. Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos lehetséges felelőssége kapcsán.

Marketing céljára kezelt Személyes Adatok az Ön hozzájárulásának pillanatától ez utóbbi visszavonásáig kerülnek megőrzésre. Amint a hozzájárulás visszavonásra kerül, akkor a Személyes Adatok nem kerülnek a továbbiakban felhasználásra e célból, azonban megőrzésre kerülhetnek az E4K. által, mivel azokra szükség lehet az E4K. érdekeinek a védelme érdekében az ilyen jellegű kezeléssel kapcsolatos lehetséges felelőssége kapcsán. Amennyiben Ön legalább 36 egybefüggő hónapig nem mutat aktivitást a honlapon nyújtott Szolgáltatások, valamint az E4K által küldött hírlevelek vonatkozásában, úgy e 36. hónap elteltével Személyes Adatai a hozzájárulás visszavonása hiányában is törlésre kerülnek, ide nem értve azt az esetet, ha ezen Személyes Adatok megőrzését egyéb adatkezelések szükségessé teszik.

Megfelelés céljára kezelt Személyes Adatok arra az időtartamra kerülnek megőrzésre a z E4K. által, amelyeket azon meghatározott jogi kötelezettségvállalások követelnek meg, amelyekre tekintettel a Személyes Adatok kezelésre kerültek. Ez tipikusan az általános elévülési időt (5 év) jelenti, vagy amennyiben ez hosszabb, vagy rövidebb, a konkrét jogszabály által meghatározott időtartamot.

Visszaélés/Csalás megelőzésére és Elemzés céljára kezelt Személyes Adatok addig kerülnek megőrzésre E4K. által, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő, hogy a gyűjtésével kapcsolatos célt elérje. Ez tipikusan az általános elévülési időt (5 év) jelenti, vagy amennyiben ez hosszabb, vagy rövidebb, a konkrét jogszabály által meghatározott időtartamot.

Ezen időszakok lejártát követően valamennyi adatot törlünk vagy anonimizálunk, kivéve, ha az adatokat jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt kötelesek vagyunk megőrizni.

Mik az Ön jogai? Hogyan gyakorolhatja azokat?

 

Jog

Az adott jog tartalma

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

  • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
  • Ön visszavonta a hozzájárulását;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
  • jogellenesen kezeltük adatait;
  • jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

  • vitatja az adatok pontosságát;
  • az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
  • nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu

Bírósághoz fordulás Ön bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az E4K, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az Ön választása szerinta lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

A fentiekkel kapcsolatos kérelmét az [vadasznimegyek@easthunting-group.com] e-mail címre vagy fenti postai címünkre legyen szíves elküldeni.

Módosítások

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. január 15.-én lépett hatályba.

Az E4K. fenntartja magának a jogot arra, hogy részben vagy teljesen módosítsa a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, vagy, hogy annak tartalmát felfrissítse pl.: az alkalmazandó jogszabályok megváltozásának eredményeképpen. Az E4K. tájékoztatni fogja Önt ezen módosításokról amint azok bevezetésre kerültek és melyek a Weboldalon való közzétételüktől számítottan fognak kötelező erővel bírni. Erre tekintettel az E4K felkéri Önt, hogy rendszeresen tekintse meg az Adatkezelési Tájékoztatónkat, annak érdekében, hogy legújabb, naprakész verzióját megismerje, és hogy ezáltal folyamatosan informálódjon arról, hogy az E4K. hogyan gyűjti, és hogyan használja fel a Személyes Adatokat.

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

* kötelező mező
Miként iratkozol fel?
Adatkezelési tájékoztató

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Are you a hunter? Sign up for our latest hunts. Are you a hunting company / outfitter? Sign up for our advertising and promo offers and our newsletter.

* indicates required
Sign up as:
Privacy Policy

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Sind Sie ein(e) Jäger(in)? Melden Sie sich für unsere neuesten Jagden an. Sind Sie ein Jagdaustatter? Melden Sie sich für unsere Werbe- und Promo-Angebote und unseren Newsletter an.

* Pflichtfeld
Wie melden Sie sich an?
Datenschutz-Bestimmungen

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!