Vadasznimegyek.hu

Nyereményjáték szabályzat

 1. A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat az
E4K Kft.

Adószám: 24295602-2-05 

Székhely: 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 19.

Cégjegyzékszám: 05-09-026409. (továbbiakban: Szervező) 

A Játék időtartama: 

Sorsolás: A sorsolás kommentben kerül kisorsolásra!

 1. A Játék folyamata

A Játékban minden 18. életévét betöltött vásárló részt vehet, aki a játék időtartama alatt:

 • Aki kommentel és meghív plusz egy főt a csoportba
 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 2. pontban megjelölt módon, 2022. 01. 03  23:59-ig csatlakozott a játékhoz, valamint magyarországi tartózkodási-vagy lakóhellyel rendelkezik.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. Nyeremények

Tárgyi nyeremények: Limitált és számozott kiadású gímbőr puskatartó tok

 1. Nyereménysorsolás nyertesének értesítése

A nyereményjáték sorsolása dokumentálásra kerül, melyet részben vagy egészben –a személyiségi jogok figyelembevételével – a Játék szervezői közzé tehetnek.

A nyertest e-mailben értesítjük a regisztráció során megadott elérhetőségen, a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről. A kisorsolt Játékos által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. A sorsolás során 3 db pótnyertes is kisorsolásra kerül arra az esetre, ha az első nyertes 2 napon belül nem reagál megkeresésünkre.

Amennyiben a nyertes válasz emailben nem reagál 2 napon belül, úgy a soron következő pótnyertesre száll a nyeremény.

A nyertes jogosult a nyeremény átvételére a nyereménysorsolást követő 30 napon belül.

 1. A nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel emailben egyeztetjük. A nyeremény átvételének feltétele lehet, hogy a nyertes személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Kizárás

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, illetve automatikusan kizárásra kerül, amennyiben:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban.

 1. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játékidőtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Budapest, 2021.12.23